Sharavan Sud 4, 31/07/2014


Live Darshan at Shree Swaminarayan Temple Bhuj